Monday, November 16, 2015

pygalでチャートの題名、軸の名称を指定する

pygalでチャートの題名を指定するにはtitleを使用し、軸の名称を指定するには、x_title, y_titleを使用します。

サンプルコード
# coding=UTF-8
import pygal

chart = pygal.Bar(title=u'部門別売上', x_title=u'年度', y_title=u'百万')
chart.x_labels = map(str, range(2013, 2016))
chart.add(u'サンプル1', [100, 200, 300])
chart.add(u'サンプル2', [150, 170, 320])
chart.render_to_file('chart3.svg')
chart.render_to_png(filename='chart3.png')出力画像


No comments: