Friday, November 27, 2015

pygalで凡例を非表示にする

pygalで凡例を非表示にするには、以下のサンプルコードのようにshow_legendを使用します。

サンプルコード
# coding=UTF-8
import pygal

chart = pygal.Line(x_title=u'年度', y_title=u'百万', show_legend=False)
chart.x_labels = map(str, range(2013, 2016))
chart.add(u'部門1', [100, 200, 300])
chart.add(u'部門2', [150, 170, 320])
chart.add(u'部門3', [None, 50, 1000])
chart.render_to_file('chart11.svg')
chart.render_to_png(filename='chart11.png')


出力画像


Wednesday, November 25, 2015

pygalで凡例を下に表示する

pygalで凡例を下に表示するには、以下のサンプルコードのようにlegend_at_bottomを使用します。

サンプルコード
# coding=UTF-8
import pygal

chart = pygal.Line(x_title=u'年度', y_title=u'百万', legend_at_bottom=True)
chart.x_labels = map(str, range(2013, 2016))
chart.add(u'部門1', [100, 200, 300])
chart.add(u'部門2', [150, 170, 320])
chart.add(u'部門3', [None, 50, 1000])
chart.render_to_file('chart10.svg')
chart.render_to_png(filename='chart10.png')


出力画像


Sunday, November 22, 2015

pygalで軸ラベルを回転させる

pygalで軸ラベルを回転させるには、以下のサンプルコードのようにx_label_rotation, y_label_rotationを使用します。

サンプルコード
# coding=UTF-8
import pygal

chart = pygal.Line(x_title=u'年度', y_title=u'百万', 
  x_label_rotation=-45, y_label_rotation=-90)
chart.x_labels = map(str, range(2013, 2016))
chart.add(u'部門1', [100, 200, 300])
chart.add(u'部門2', [150, 170, 320])
chart.add(u'部門3', [None, 50, 1000])
chart.render_to_file('chart9.svg')
chart.render_to_png(filename='chart9.png')


出力画像